งานประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education

งานประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education

(ภายใต้โครงการจัดประชุมความร่วมมือด้านการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ )

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดประชุมความร่วมมือ ด้านการใช้ไอซีที เพื่อการเรียนการสอนระหว่างสถาบันการศึกษาไทยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยในกุล่มภูมิภาคได้รับความรู้ด้าน อีเลิร์นนิงที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการประเมินผล ฯลฯ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาอย่างกว้างขวาง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยด้านอีเลิร์นนิงผ่านทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เห็นโอกาสอันดีที่จะนำคณะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ จัดประชุมความร่วมมือด้านการใช้ไอซีที เพื่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของไทยได้เรียนรู้อีเลิร์นนิง และประชุมในประเด็นต่างๆ ด้านไอซีทีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมไทย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
2. เกิดความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศต่างๆ ต่อไป

วันเวลาสถานที่

   วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โทรศัพท์, โทรสาร 0 4320 2899
ผู้ประสานงาน นางนฤมล น้อยนรินทร์ 08 1601 2224, นางสาววนิดา สุขโข 08 9622 8360

กำลังโหลด…

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

8.30-9.00 ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม อาคาร วิศวะ 50 ร่วมใจ
9.00-9.10

9.10-9.20

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

9.20-10.00

10.00-10.45

10.45-11.00

 

11.00-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

13.00-14.30

14.30-14.45

14.45-16.00

16.00


บรรยายหัวข้อ KKU Digital Teaching and Learning

โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร


The 4th Industrial Revolution and Innovation in Education (Focusing on Innovative Strategies in Korea)
โดย Professor DukHoon Kwak, Ph.D. Vice Chairman: SigongMedia, Republic of Korea


พักรับประทานอาหารว่าง


Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, Universities and Workforce Development
โดย Professor Gerry Hanley, Ph.D. Assistant Vice Chancellor, Academic Technology Services Executive Director, MERLOT California State University, USA


Q&A


พักรับประทานอาหาร


Technology Enhanced Learning (TEL) – A Demonstration (part1)
โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ‎ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


พักรับประทานอาหารว่าง


Technology Enhanced Learning (TEL) – A Demonstration (part2)
โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ‎ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ปิดการประชุมวิชาการ