บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ

ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้

นายระบิล ภักดีผล
นักสารสนเทศ และหัวหน้างาน
นายสามารถ สิงห์มา
นักออกแบบคอมพิวเตอร์
นายเตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายยุทธนา สุมามาลย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายรวิภาส ภูแสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกมลพร อรรคฮาต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานพัฒนาการเรียนการสอน

นายจิตรกร สิริวัฒนากุล
นักวิชาการช่างศิลป์ และหัวหน้างาน
นางนฤมล น้อยนรินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางนภาพัฒน์ ชาญสมร
นักวิชาการศึกษา
นางสาววนิดา สุขโข
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์
นักวิชาการศึกษา

งานบริหาร

นางจุรีรักษ์ อบสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างาน