ติดต่อ

อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลับขอนแก่น ชั้น 6

phone: 043-202899
fax: 043-202899
intercom:
ห้องผู้อำนวยการ 42501
ห้องรองผู้อำนวยการ 42502
กลุ่มภารกิจบริหารสำนักงาน 42506-7
กลุ่มภารกิจพัฒนาการเรียนการสอน 42508-11
กลุ่มภารกิจพัฒนาการเรียนรู้ 42508-12
กลุ่มภารกิจผลิตและบริการสื่อ 42514-17
กลุ่มภารกิจ e-Learning 42505, 42525
งานหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานฯ (etesting) 42503

email:
กลุ่มภารกิจ บริหารสำนักงาน
>>>> ilti.office@kku.ac.th
กลุ่มภารกิจ พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้
>>>>ilti.edu@kku.ac.th
กลุ่มภารกิจ ผลิตและบริการสื่อ
>>>> ilti.media@kku.ac.th
กลุ่มภารกิจ e-Learning
>>>> ilti.elearning@kku.ac.th