ข่าวศูนย์นวัตกรรมฯ

960 fbP1
15
Nov
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักศึกษา จำนวน 40 ที่นั่ง สมัครฟรี ได้ที่ http://ict-ilti.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ ภูศักดิ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร/แฟกซ์ 0 4320 2899 ต่อเบอร์ภายใน 42512 E-mail : tharph@kku.ac.th

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
banner_edit11
13
Jul
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เพื่อชิงเงินรางวัล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติและประกวดผลงาน “ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ KKU Smart Learner HACKFEST 2018″ ชิงเงินรางวัล วันที่ 20-22 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี จำนวน 100 คน รูปแบบการประกวดผลงาน : แบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้ โดยนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้งานกับโดเมน G Suite (Google App) และ Office 365 ได้อะไรเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ : สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน cloud Office บนSmart Phone Tablet PC MAC ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา สวัสดิการ – […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
S__6635525
27
Mar
อบรมการบริหารจัดการ Server Moodle

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ E-Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการบริหารจัดการ Server Moodle ให้กับบุคลกร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
ทุนตำราฯ
12
Mar
โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนสนับสนุน,
_KKU5928
15
Feb
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและวางแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธาน มีศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นกรรมการ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
27459974_1974010375972462_885120490068425009_n
30
Jan
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 4 “พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่”

การพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นาทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ