บุคลากรสำนักนวัตกรรมฯ

ผู้บริหารสำนักนวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนฯ
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนฯ
ผศ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนฯ

กลุ่ม e-Learning

นายระบิล ภักดีผล
นักสารสนเทศ และหัวหน้า กลุ่มภารกิจ e-Learning
นายสามารถ สิงห์มา
นักออกแบบคอมพิวเตอร์
+66817898491
นายชัชวาลย์ คำสวาท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวขนิฏฐาดา นำซุน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มผลิตและบริการสื่อ

นายยุทธนา สุมามาลย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และหัวหน้า กลุ่มผลิตและบริการสื่อ
นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายรวิภาส ภูแสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกฤตพร อรรคฮาต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กลุ่มพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้

นายจิตรกร สิริวัฒนากุล
นักวิชาการช่างศิลป์ และหัวหน้า กลุ่มภารกิจ พัฒนาการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้
นางนฤมล น้อยนรินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางนภาพัฒน์ ชาญสมร
นักวิชาการศึกษา
นางสาววนิดา สุขโข
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มบริหารสำนักงาน

นางจุรีรักษ์ อบสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้า กลุ่มภารกิจบริหารสำนักงาน
นางสาวอรพรรณ โสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป