ข่าวศูนย์นวัตกรรมฯ

S__6635525
27
Mar
อบรมการบริหารจัดการ Server Moodle

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ E-Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการบริหารจัดการ Server Moodle ให้กับบุคลกร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
ทุนตำราฯ
12
Mar
โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนสนับสนุน,
_KKU5928
15
Feb
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและวางแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธาน มีศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นกรรมการ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
27459974_1974010375972462_885120490068425009_n
30
Jan
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 4 “พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่”

การพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นาทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
27605758_1578997695525034_778817724_o
29
Jan
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15

บุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15 โดยดำเนินงานฝ่ายพิธีการมอบถ้วยรางวัล ประเภท มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
23916073_1524971507594320_2428594518811546182_n
08
Dec
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน โดยจัดร่วมกันระหว่างนักวิจัย 3 สถาบัน คือ Institute of Teaching and Learning Innovation, KKU; Graduate Institute of Digital learning and Innovation, NTUST; and Institute of Innovative Learning, MU ซึ่งประธานจัดงานในครั้งนี้ริเริ่มโดย Prof.Dr.Gwo-Jen Hwang ประธานสถาบันและคณบดี มีผลงานวิจัยและโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) โครงการ Taiwan m-Learning Program […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ