ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

_KKU5928
15
Feb
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและวางแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธาน มีศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นกรรมการ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
27459974_1974010375972462_885120490068425009_n
30
Jan
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 4 “พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่”

การพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นาทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
27605758_1578997695525034_778817724_o
29
Jan
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15

บุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15 โดยดำเนินงานฝ่ายพิธีการมอบถ้วยรางวัล ประเภท มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
23916073_1524971507594320_2428594518811546182_n
08
Dec
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน โดยจัดร่วมกันระหว่างนักวิจัย 3 สถาบัน คือ Institute of Teaching and Learning Innovation, KKU; Graduate Institute of Digital learning and Innovation, NTUST; and Institute of Innovative Learning, MU ซึ่งประธานจัดงานในครั้งนี้ริเริ่มโดย Prof.Dr.Gwo-Jen Hwang ประธานสถาบันและคณบดี มีผลงานวิจัยและโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) โครงการ Taiwan m-Learning Program […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
2
27
Nov
โครงการวิจัยรับใช้สังคม (R4S) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่ม e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมบรรยายโครงการวิจัยรับใช้สังคม (R4S) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การวิจับยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรร่วมในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้สร้างแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลงานวิจัยของเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยและผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้กับกลุ่ม Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (YSF4) ทีมงาน สสก. 4 และเครือข่าย เมื่อวันที่ วันที่ 24 พย 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
_KKU2066
27
Nov
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ และบุคลากรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน เพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ได้ให้ความรู้ในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21และคุณยุทนา สุมามาลย์ ให้ความรู้ในเรื่อง Smart Classroom และการผลิตสื่อ MOOCs รวมทั้งคุณระบิล ภักดีผล ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ