ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

IMG_0006
23
Mar
อบรมการออกแบบไตเติ้ลรายการโทรทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe after effect

อบรมการออกแบบไตเติ้ลรายการโทรทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe after effect วิทยากรโดย นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และนายเขษมศักดิ์ เมื่องสนธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยวิทยากรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมฯ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
IMG_9822
23
Mar
คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 มีนาคม 2560 มีคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องการจัดทำสื่อเพื่อนำความรู้สู่ชุมชน โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักรและ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสื่อต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
17203204_1278796872211786_6218668367136078366_n
15
Mar
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 (The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0) วันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องออคิดบอลรูมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น กล่าวเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติในการปาฐกถาพิเศษ University 4.0 โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้บรรยายในหัวข้อ KKU Smart Campus และ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร, ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมฯ ได้บรรยายในหัวข้อ Flipped Learning นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
16990462_1340734135989931_1075970554_o
27
Feb
อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้านการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
16996076_1264448813646592_8698967915844981187_n
27
Feb
ประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินการพัฒนารายวิชาในระบบ MOOC

ประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินการพัฒนารายวิชาในระบบ MOOC ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 5โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวแนะนำการติดตามช่วงที่ 1 ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
อบรม video ราชภัฎเลย_170220_0017
20
Feb
การอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และคุณนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้เป็นวิทยากรการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ