ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

_MG_5053
27
Jun
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และ Enjoy Science E-learning

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ Chevron Enjoy Science ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และ Enjoy Science E-learning ให้กับครูวิทยาศาสตร์ในโครงการกว่า 160 คน โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม รวมทั้งคุณเกศรา อมรวุฒิวร ตัวแทนสถาบันคีนันได้ร่วมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชั่น Enjoy Science Tracker และกลุ่มภารกิจ E-learning บรรยายเรื่อง Enjoy Science E-learning ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19146090_1373508822740590_5931958634463852934_n
19
Jun
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Learning และ Context-aware Ubiquitous Learning

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หัวข้อ รู้แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Learning และ Context-aware Ubiquitous Learning ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เป็นอย่างมาก  

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19105914_1373506066074199_2320702655298857051_n
19
Jun
กลุ่มภารกิจ E-learning ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoyscience e-learning

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยกลุ่มภารกิจ E-learning ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoyscience e-learning ซึ่งสามารถ Login ผ่าน social media อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Facebook, Google พร้อมใช้งานแล้ว

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19149455_1373443076080498_6429267850173769996_n
19
Jun
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จากความร่วมมือระหว่างสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ และพัฒนาวิชาชีพครูให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19113518_780384675462955_6923702384010796237_n
13
Jun
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Face-to- Face แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี :Polleverywhare

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล บรรยายในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนรู้สำหรับ Teaching Smart for 21 st Century” และ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Face-to- Face แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี :Polleverywhare” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง TA406 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
19096178_1367587733332699_825200868_o
12
Jun
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ตอน “ผู้นำด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน PLC”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ตอน “ผู้นำด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน PLC” โดย นางนฤมล น้อยนรินทร์ และนางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ เข้าร่วมเป็นตัวแทนของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโฆษะ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ ออกแบบและนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ