ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

_KKU1912
24
Nov
Series 1 : Project-based & Problem-based Learning through Flipped Classroom

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรม Series 1 : Project-based & Problem-based Learning through Flipped Classroom เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning แนวใหม่ : Flipping Model, Social Learning & Integration Learning โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ การจัดอบรมนี้เพื่อค้นพบปัจจัยสำคัญ (Key Elements) ของกระบวนการเรียนรู้แบบกลับทางเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนได้อย่างเหมาะสม

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
23949207_1882558451784322_1082524783_o
24
Nov
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 (ICIE2017)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (ICIE2017) โดยได้รับมอบโล่เจ้าภาพร่วมการจัดประชุมจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาในบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 3 : Smart Inquiry Practice Using iStyle Note Mobile App. ในวันที่ 24-25 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
_KKU1833
24
Nov
อบรมเรื่อง หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเรื่อง หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
vote2
11
Sep
โหวตคะแนน รางวัล popular งาน KKU Smart Learner HACKFEST 2017

ขอเชิญร่วมโหวตคะแนน รางวัล popular งาน KKU Smart Learner HACKFEST 2017 เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
tum
17
Aug
ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017”

ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017” เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่,
_KKU6787
25
Jul
ประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education

ประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวะ 50 ร่วมใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ คือ – Professor DukHoon Kwak บรรยายในหัวข้อ Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, Universities and Workforce Development – Professor Gerry Hanley บรรยายในหัวข้อ Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ