ข่าวสำนักนวัตกรรมฯ

23916073_1524971507594320_2428594518811546182_n
08
Dec
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน โดยจัดร่วมกันระหว่างนักวิจัย 3 สถาบัน คือ Institute of Teaching and Learning Innovation, KKU; Graduate Institute of Digital learning and Innovation, NTUST; and Institute of Innovative Learning, MU ซึ่งประธานจัดงานในครั้งนี้ริเริ่มโดย Prof.Dr.Gwo-Jen Hwang ประธานสถาบันและคณบดี มีผลงานวิจัยและโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่น่าสนใจ ดังนี้ (1) โครงการ Taiwan m-Learning Program […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
2
27
Nov
โครงการวิจัยรับใช้สังคม (R4S) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่ม e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมบรรยายโครงการวิจัยรับใช้สังคม (R4S) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การวิจับยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรร่วมในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเกษตรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้สร้างแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลงานวิจัยของเกษตรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยและผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้กับกลุ่ม Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (YSF4) ทีมงาน สสก. 4 และเครือข่าย เมื่อวันที่ วันที่ 24 พย 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
_KKU2066
27
Nov
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ และบุคลากรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน เพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ได้ให้ความรู้ในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21และคุณยุทนา สุมามาลย์ ให้ความรู้ในเรื่อง Smart Classroom และการผลิตสื่อ MOOCs รวมทั้งคุณระบิล ภักดีผล ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
_KKU1912
24
Nov
Series 1 : Project-based & Problem-based Learning through Flipped Classroom

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรม Series 1 : Project-based & Problem-based Learning through Flipped Classroom เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning แนวใหม่ : Flipping Model, Social Learning & Integration Learning โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ การจัดอบรมนี้เพื่อค้นพบปัจจัยสำคัญ (Key Elements) ของกระบวนการเรียนรู้แบบกลับทางเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนได้อย่างเหมาะสม

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
23949207_1882558451784322_1082524783_o
24
Nov
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 (ICIE2017)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (ICIE2017) โดยได้รับมอบโล่เจ้าภาพร่วมการจัดประชุมจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาในบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop 3 : Smart Inquiry Practice Using iStyle Note Mobile App. ในวันที่ 24-25 พ.ย.60 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
_KKU1833
24
Nov
อบรมเรื่อง หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเรื่อง หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของสำนักนวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ