ประวัติการศึกษา

นาย สามารถ สิงห์มา
เกิดวันที่ 3 ตุลาคม 2521


ระดับปริญญาตรี คณะแพทศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญาเอก Educational Technology and Communications Mahasarakham University

ผลงาน

งานวิทยากร อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษา
       ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรจากสถาบันต่างๆ มากมาย

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ได้รับ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
และได้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ผ่าน SMS โดยเป็นผู้ออกแบบ และเขียนโปรแกรมส่ง SMS

 


ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 5 พ.ค. 2550 หน้า 12

 


หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Flash ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในคณะแพทยศาสตร์ มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Flash เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ (ครั้งที่ 2)


แผนการสอน
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2550
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash


หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
โครงการอบรม การใช้ระบบฐานข้อมูลของหน่วยกิจการนักศึกษา


แผนการสอน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
1. การใช้ฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน


ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม ระบบจัดการการเรียนรู้ (Moodle) รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกา-นาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Managment System, LMS)


แผนการสอน

วันที่ 4 ตุลาคม 2549
1. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ
   1.1 หน้าที่ของผู้ดูแลระบบ
   1.2 การติดตั้ง MOODLE
   1.3 การตั้งค่า MOODLE
   1.4 ระบบสมาชิก

   1.5 ระบบบันทึกการใช้งาน
   1.6 การสำรองข้อมูล
   1.7 การกู้คืน

ัวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2549
2. การใช้งานสำหรับผู้สอน
   2.1 บทบาทและหน้าที่ของผู้สอน
   2.2 โครงสร้างและการจัดการบทเรียนเบื้องต้น - บล็อก - การสร้างรายวิชา/ห้องเรียน -    การปรับแต่งรายวิชา/ห้องเรียน - การจัดการผู้สอนและผู้เรียน - การจัดการไฟล์ - การช่วยเหลือ
   2.3 การออกแบบบทเรียน - การจัดการเนื้อหา - การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ – กระดานเสวนา – กระดานสนทนา – แบบทดสอบ – การบ้าน – บทเรียนสำเร็จรูป – อภิธานศัพท์ – ห้องปฏิบัติการ – เทคนิคเสริมอื่นๆ
   2.4 การจัดการข้อมูลบทเรียน - การสำรองข้อมูล - การกู้คืน - คะแนน - สถิติการใช้งาน


สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา Coureware รายวิชาใช้ในระบบ e-Learning
ได้รับหน้าที่เป็นคณะทำงาน และวิทยากร


แผนการสอน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
ทบทวนการใช้ Microsoft Office PowerPoint 2003 เบื้องต้น
การบันทึกเสียงบรรยาย และตัดต่อเสียงบรรยาย ใน Microsoft Office PowerPoint 2003
การแทรกข้อมูลต่างๆ ลงไปในบทเรียน เช่น
  - Note
  - Attachments
  - Logo
  - Template
  - Flash
  - รูปและข้อมูลผู้สอน
การแทรกแบบทดสอบต่างๆลงใน Microsoft Office PowerPoint 2003 เช่น
  - True/False
  - Multiple Choice - Single Answer
  - Multiple Choice - Multiple Answers
  - Fill in the blanks
  - Matching
  - Sequence
  - Click Map
  - Short Essay
การ Publish บทเรียนออกไปเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น
  - บทเรียนมาตรฐาน SCORM 1.2
  - บทเรียนมาตรฐาน SCORM 2004
  - บทเรียนมาตรฐาน AICC
  - บทเรียนรูปแบบ EXE


ชมรมถ่ายภาพองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอบรมถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop


แผนการสอน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548
1. การตกแต่งภาพถ่าย อย่างมืออาชีพ


ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ   ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซด์ ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริม และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนและโครการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วประเทศ


แผนการสอน
วันที่ 1-3 เมษายน 2546
1. การออกแแบบกราฟิก ด้วย Adobe Photoshop

วันที่ 22-24 เมษายน 2546
2. การอกแบบเว็บ ด้วย Macromedia Dreamweaver

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2546
3. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash MX


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีข่าวสาร ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่


แผนการสอน
วันที่ 13 มีนาคม 2546
1. การตกแต่งภาพ ด้วย Adobe Photoshop
2. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash MX

3. การนำ Flash มาใช้ร่วมกับ Microsoft Office PowerPoint


หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Flash ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในคณะแพทยศาสตร์ มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Flash เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนได้


แผนการสอน
วันที่ 21-22 มกราคม 2546
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Macromedia Flash


มูลนิธิไทยอาธร กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าใจเอดส์
มูลนิธิไทยอาธร กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าใจเอดส์  ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน ที่ทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องเอดส์ และได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กร ยูนิเซฟ ได้จัดโครการอบรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้จัดการกับเอกสาร จดหมายข่าว


แผนการสอน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547
1. การออกแแบบกราฟิก ด้วย Adobe Photoshop
2. การสร้างหนังสือด้วย Adobe Pagemaker


โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได้จัดโครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สร้างเว็บไซด์ ให้กับบุคลากรของโรงเรียน


แผนการสอน
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2546
1. การออกแแบบกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บ ด้วย Adobe Photoshop
2. การอกแบบเว็บ ด้วย Macromedia Dreamweaver


หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมสัมนาเรื่อง การผลิตมัลติมิเดียด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากร และคณะกรรมการ


แผนการสอน
วันที่ 10-12 มีนาคม 2548
1. การออกแแบบกราฟิก ด้วย Adobe Photoshop
2. การสร้างงาน3D ด้วย 3D FX
3. การสร้างงานมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Macromedia Director 2004


อบรม PHP และ Mysql ที่สำนักนวัฒกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มภารกิจและพัฒนาสื่อ e-Learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดรบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนา Web Dynamic with Programming PHP และฐานข้อมูล Mysql จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากร


แผนการสอน
วันที่ 4 เมษายน 2548
- หลักการทำงานของ WebServer, PHP และ ฐานข้อมูล Mysql
- การตั้งค่าให้กับ Dreamweaver MX 2004 , PHP, และฐานข้อมูล Mysql
- ติดตั้ง Server จำลอง , ฐานข้อมูล Mysql , และ PHP ด้วย (AppServ)
- ติดตั้ง phpMyAdmin
- แนะนำ ฐานข้อมูล Mysql พร้อมออกแบบฐานข้อมูล
- สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
- การสร้างฟรอม ในลักษณะต่างๆ
- รู้จัก Header การส่งค่าแบบ Method POST และ Method GET
- สร้างหน้าเว็บเพจ เพื่อบันทึกข้อมูลลง ฐานข้อมูล Mysql
- สร้างหน้าเว็บเพจ เพื่อแสดงข้อมูลใน ฐานข้อมูล Mysql แบบทั้งหมดฐานข้มูล
- สร้างหน้าเว็บเพจ เพื่อแสดงข้อมูลใน ฐานข้อมูล Mysql แบบแบ่งย่อย

วันที่ 5 เมษายน 2548
- สร้างหน้าเว็บเพจ เพื่อแสดงข้อมูลใน ฐานข้อมูล Mysql โดยมีเงื่อนไขในแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง SQL
- การส่งค่า GET ด้วย Go to Retail Page
- การรับค่า GET ด้วย SQL
- สร้างหน้าเว็บเพจ เพื่อแก้ไขข้อมูลภายใน ฐานข้อมูล Mysql
- สร้างหน้าเว็บเพจ เพื่อลบข้อมูลภายใน ฐานข้อมูล Mysql
- สร้างระบบค้นหาในฐานข้อมูล Search
- สร้างระบบสามาชิก (Login) แบบระดับเดียว
- สร้างระบบ ตรวจสอบป้องกันหน้าเว็บ แบบระดับเดียว
- สร้างระบบสามาชิก (Login) แบบหลายระดับ
- สร้างระบบ ตรวจสอบป้องกันหน้าเว็บ แบบหลายระดับ
- สร้างระบบ ตรวจสอบการลงทะเบียนชื่อซ้ำ

วันที่ 6 เมษายน 2548
- ใช้เครื่องมือเสริม Extention
- สร้างระบบส่งเมล์
- สร้างระบบนับคนเข้าชม Counter
- ระบบ Upload
- สร้างเครื่องมือเขียนบนเว็บ (Word Online)
- สร้างระบบตรวจสอบฟรอม

วันที่ 7 เมษายน 2548
- ฝึกปฏิบัติ สร้างระบบเว็บไซต์แบบสมบูรณ์ มีทั้งระบบ User และ Admin

วันที่ 8 เมษายน 2548
- ฝึกปฏิบัติ สร้างระบบเว็บไซต์และออกแบบระบบทั้งหมดขึ้นมาเอง


ลงข่าวประชาสัมพันธ์สำนัก ฉบับที่ 15 คลิก


การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Flash
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดอบรมเข้าค่ายศิลปะให้กับเด็กนักเรียน อันเนื่องมาจากโครการรัฐบาล ชื่อโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมเรื่องการสร้างงานศิลปะและภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์


แผนการสอน
วันที่ 5-8 สิงหาคม 2548
1. การสร้างงานศิลปะ ด้วย Adobe Photoshop

2. การสร้างเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash Mx 2004

งานประกวด
       ได้รับรางวัลประกวดสื่อมัลติมิเดีย รองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับรางวัลประกวดสื่อมัลติมิเดีย รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้ส่งงานโปรแกรมมัลติมิเดีย เข้าร่วมภายในงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น มีงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษาเข้าร่วมงานทั่วประเทศ
 

งานโปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ
       เคยได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Art Work ที่โรงพิมพ์ธรรมขันต์ จังหวัดขอนแก่น มีผลงานทั้งหนังสือ, โปสเตอร,์ แผ่นพับ ด้านล่างคือผลงานบางส่วน .....

งานออกแบบหนังสือ มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกแบบปก กราฟิก และเขียนเนื้อหาด้วยบางส่วน
 
งานโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ประกวดสื่อ
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e - Learning ครั้งที่ 2
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 
งานแผ่นพับ ของ ททท. (ท่องเที่ยวไทย) เที่ยวหมู่บ้านเต่า
งานแผ่นพับแนะนำหมู่บ้านเต่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยได้เดินทางไปถ่ายภาพด้วยตัวเองที่ อ.มัญจาคีร
 

งานตัดต่อ VideoCD/ CD / DVD/CDมัลติมิเดีย
       มีผลงานงานด้าน CD มากมายทั้งมัลติมิเดีย งานแต่งงาน แนะนำสถาบัน ซึ่งผลงานมีจำนวนมากจึงไม่สามารถนำมาแสดงได้หมด ติดต่อขอดูผลงานตัวอย่างโดยตรงได้

VCD สอนภาษาอังกฤษ ของสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาตื
ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการพิเศษของสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ถ่ายทำ ตัดต่อ ผลิต VCD สอนภาษาอังกฤษให้เด็กชั้นประถมทั่วประเทศได้เรียน
CD คู่มือหลักสูตร ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ได้ผลิตCD แผ่นต้นฉบับ คู่มือหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นรูปแบบมัลติมิเดีย Interractive โดยทำเป็นแผ่นปั๊ม จำนวน 2000 แผ่น
 
VCD/CD มัลติมิเดีย Presentation
งานแต่งงาน คุณอาริสา กับ คุณเดวีส

โดยได้ผลิตแผ่น VCD และ CD อยู่ในแผ่นเดียวโดยเขียนโปรแกรมควบคุม สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น VCD ตามบ้านและ คอมพิวเตอร์

กรณีเล่นกับคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์ ได้ถึง 16.7 ล้านสี
โดยได้สร้างจากโปรแกรม Drirector คุณจึงมั่นใจได้ถึงความคมชัด และความสดของภาพ
ขณะฉาย

แต่กรณีคุณนำไปฉายตามเครื่องเล่น VCD ตามบ้านคุณจะได้ความคมชัดตามมาตฐานของ VCD (256 สี) เท่านั้นเพราะ ภายใน CD ถูกบรรจุ 2 ระบบในแผ่นเดียว

 

 
VCD/CD มัลติมิเดีย Presentation
งานแต่งงาน คุณหมอธิดารัตน์ กับ ทนายเทพเทวา

โดยได้ผลิตแผ่น VCD และ CD อยู่ในแผ่นเดียวโดยเขียนโปรแกรมควบคุม สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น VCD ตามบ้านและ คอมพิวเตอร์

กรณีเล่นกับคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์ ได้ถึง 16.7 ล้านสี
โดยได้สร้างจากโปรแกรม Drirector คุณจึงมั่นใจได้ถึงความคมชัด และความสดของภาพ
ขณะฉาย

แต่กรณีคุณนำไปฉายตามเครื่องเล่น VCD ตามบ้านคุณจะได้ความคมชัดตามมาตฐานของ VCD (256 สี) เท่านั้นเพราะ ภายใน CD ถูกบรรจุ 2 ระบบในแผ่นเดียว

 

 
VCD/CD มัลติมิเดีย Presentation
งานแต่งงาน คุณธันยดา กับ คุณเมธี

โดยได้ผลิตแผ่น VCD และ CD อยู่ในแผ่นเดียวโดยเขียนโปรแกรมควบคุม สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น VCD ตามบ้านและ คอมพิวเตอร์

กรณีเล่นกับคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์ ได้ถึง 16.7 ล้านสี
โดยได้สร้างจากโปรแกรม Drirector คุณจึงมั่นใจได้ถึงความคมชัด และความสดของภาพ
ขณะฉาย

แต่กรณีคุณนำไปฉายตามเครื่องเล่น VCD ตามบ้านคุณจะได้ความคมชัดตามมาตฐานของ VCD (256 สี) เท่านั้นเพราะ ภายใน CD ถูกบรรจุ 2 ระบบในแผ่นเดียว

 

 
VCD/CD มัลติมิเดีย Presentation
งานแต่งงาน คุณสุธัญญา กับ คุณมนัส

โดยได้ผลิตแผ่น VCD และ CD อยู่ในแผ่นเดียวโดยเขียนโปรแกรมควบคุม สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น VCD ตามบ้านและ คอมพิวเตอร์

กรณีเล่นกับคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผลบนจอโปรเจกเตอร์ ได้ถึง 16.7 ล้านสี
โดยได้สร้างจากโปรแกรม Drirector คุณจึงมั่นใจได้ถึงความคมชัด และความสดของภาพ
ขณะฉาย

แต่กรณีคุณนำไปฉายตามเครื่องเล่น VCD ตามบ้านคุณจะได้ความคมชัดตามมาตฐานของ VCD (256 สี) เท่านั้นเพราะ ภายใน CD ถูกบรรจุ 2 ระบบในแผ่นเดียว

 

 
CD มัลติมิเดีย Interractive สอนโปรแกรม Photoshop 7

โดยภายในแผ่นจะมีการสอน ในรูปแบบ Video ง่ายต่อการเข้าใจ ได้ผลิตเพื่อเป็นคู่มือให้กับลูกศิษย์ ที่ได้เข้าร่วมอบรม

 

 
CD มัลติมิเดีย Interractive สอนโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX

โดยภายในแผ่นจะมีการสอน ในรูปแบบ Video ง่ายต่อการเข้าใจ ได้ผลิตเพื่อเป็นคู่มือให้กับลูกศิษย์ ที่ได้เข้าร่วมอบรม

 

 
CD มัลติมิเดีย Interractive สอนโปรแกรม Macromedia Flash

โดยภายในแผ่นจะมีการสอน ในรูปแบบ Video ง่ายต่อการเข้าใจ ได้ผลิตเพื่อเป็นคู่มือให้กับลูกศิษย์ ที่ได้เข้าร่วมอบรม

 

 

งานเว็บไซต์ HTML PHP ASP/ASP.NAT JSP JAVASCRIPT
       มีผลงานงานด้าน เว็บไซต์ มากมายทั้ง HTML หรือ ภาษาอื่นๆ ร่วมด้วยฐานข้อมูลทุกรูปแบบ ซึ่งผลงานมีจำนวนมากจึงไม่สามารถนำมาแสดงได้หมด ติดต่อขอดูผลงานตัวอย่างโดยตรงได้

เว็บสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา PHP

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://ilti.kku.ac.th

 

 
เว็บ e-Learning Khon Kaen University

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดย Moodle

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://e-learning.kku.ac.th

 

 
เว็บการเรียนการสอน กราฟิกคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา HTML + JAVASCRIPT

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1121/index.html

 

 
เว็บศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา PHP + ฐานข้อมูล Mysql มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มีระบบ Admin ผู้ดูแลสามารถ Login เข้าไป เพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนสีเว็บ เปลี่ยนรูปภาพ แก้ไขข้อมูลภายในเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการทำเวบเลย

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://home.kku.ac.th/liverfl/buindex.php

 

 
เว็บหลักสูตรเวชนิทัศน์

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา ASP+ ฐานข้อมูล Ms Access มีระบบฐานข้อมูลข่าว มีระบบ Admin ผู้ดูแลสามารถ Login เข้าไป เพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนสีเว็บ เปลี่ยนรูปภาพ แก้ไขข้อมูลภายในเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการทำเวบเลย

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://techbio.kku.ac.th/

 

 
เว็บสอนโปรแกรม Photoshop

สอนการใช้เครื่องมือในรูปแบบ Video Training Online สำหรับ Internet ความเร็วสูง

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1121/photoshop_main2.htm

 

 
เว็บ Golden

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดย PHPnuke โดยได้สร้าง theme ใหม่ทั้งหมด

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.golden.v3.net

 

 
เว็บ ศิลปิน ดินป่า จีวัน

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา PHP + ฐานข้อมูล Mysql มีระบบฐานข้อมูลภาพเขียน มีระบบ Admin ผู้ดูแลสามารถ Login เข้าไป เพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนสีเว็บ เปลี่ยนรูปภาพ แก้ไขข้อมูลภายในเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการทำเวบเลย

นอกจากนี้ยังมีระบบคิดเงิน กรณีสั่งซื้อภาพเขียนผ่านเว็บไซต์

ดินป่า จีวัน เป็นศิลปินทางด้านงานศิลปภาพวาด และดนตรี เขาจะมีรูปแบบการแสดงงานที่ไม่เหมือนใครคือ ดนตรี กวี ภาพ


ภาพนี้ถูกนำไปแสดงใน ละคร TV เรื่อง ตม

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.dinpag-one.com/index2.php

 

 
เว็บศูนย์วิจัย

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา ASP+ ฐานข้อมูล Ms Access มีระบบฐานข้อมูลข่าว มีระบบ Admin ผู้ดูแลสามารถ Login เข้าไป เพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนสีเว็บ เปลี่ยนรูปภาพ แก้ไขข้อมูลภายในเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการทำเวบเลย

เว็บนี้ถูกทำขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนองานเท่านั้น

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://suansanuk.vip.thcity.com/system
/delete/Pharmacol/lfc01.asp

 

 
เว็บโรงเรียนสอนภาษา

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา HTML + JAVASCRIPT +PHPMysql

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.besmartonline.com

 

 
เว็บสอนการสร้างงานศิลปด้วยคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยใช้รูปแบบการ์ตูน โดยให้เด็กชั้นมัธยมต้น ของโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ได้เรียน

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://noom.dw7.net/mukda

 

 
เว็บการเรียนการสอนในรูปแบบวิชาการ

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา HTML + JAVASCRIPT

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1298/index.htm

 

 
เว็บการเรียนการสอนในรูปแบบวิชาการ

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างโดยภาษา HTML + JAVASCRIPT

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1297/index.htm

 

 
บทเรียน e-Learning รูปแบบ SCORM รองรับมาตรฐาน LMS

ได้ออกแบบกราฟฟิก และภาพเคลื่อนไหวให้กับบทเรียน การประกันคุณภาพอาหาร และจัดวางออกแบบ Layout ในโปรแกรม IBM Knowledge Producer

บทเรียนเป็นระบบปิด ติดต่อชมผลงานที่ samart2004@gmail.com

 

 
เว็บไซต์ระบบ CMS และฐานข้อมูลนักศึกษา / อาจารย์

ได้รับคัดเลือกเซ็นสัญญา จัดทำเว็บไซต์ระบบ CMS ออกแบบฐานข้อมูล หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เขียนโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล โมดูลหมวดข้อมูลนักศึกษา โมดูลหมวดกระทู้ถามตอบและกล่องข้อความ เฉพาะแต่ละโมดูล โมดูลข้อมูลข่าวสาร (เพิ่ม แก้ไข ลบ ข่าวประชาสัมพันธ์)

2. เขียนโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล โมดูลหมวดอาจารย์ที่ปรึกษา

3.เขียนโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล โมดูลหมวดหอพักนักศึกษา

4. เขียนโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล โมดูลทุนการศึกษา

5. เขียนโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล โมดูลหมวดกิจกรรม โมดูลหมวดเงินยืมฉุกเฉิน โมดูลหมวดระเบียบวินัย

สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.md.kku.ac.th/sff

 

 

 
       งานเขียนโปรแกรมอื่นๆ
             

โปรแกรม Samart-CMS 2.0
ถุกเขียนขึ้นมาจากภาษา PHP ฐานข้อมูล Mysql
การทำงาน ......
เป็นโปรแกรมที่คอยอำนวยความสะดวกในการ เพิ่ม แก้ไข ลบ เว็บเพจ เกือบทุกจุดของเว็บไซต์ ซึ่งผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์ แค่เพียงสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word เป็น ก็สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบเครื่องมือต่างๆ ให้เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word เกือบทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้า บางส่วน

Samart CMS 2.0
http://ilti.kku.ac.th/ilti/
http://nestnet.kku.ac.th
http://www.lfcrc.kku.ac.th
http://www.md.kku.ac.th/fin
http://www.manusmedia.com

Samart CMS 1.2
http://www.rdi.kku.ac.th
http://www.md.kku.ac.th/sff
http://techbio.md.kku.ac.th


โปรแกรม Samart-SMS 2.0
เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องด้วยกรมตำรวจจังหวัดอื่นๆเล็งเห็นประโยชน์ของโปรแกรมนี้ จึงขออนุญาติใช้โปรแกรมตัวนี้เช่นเดียวกัน ผู้จัดทำไม่ได้คิดค่าพัฒนาโปรแกรมแต่อย่างใด

ถุกเขียนขึ้นมาจากภาษา PHP ฐานข้อมูล Mysql
การทำงาน ......
เป็นโปรแกรมส่ง SMS ที่สามารถจัดกลุ่มผู้รับข้อความ และสามารถส่งข้อความเป็นกลุ่มได้

ตัวอย่างผู้ใช้โปรแกรม

Samart SMS 2.0
http://www.khonkaen.police.go.th/sms/
http://p4.police.go.th/itc/sms/
http://www.railway.police.go.th/sms/
http://chiangmai.police.go.th/sms/


โปรแกรม Skip Diff 1.5
ถุกเขียนขึ้นมาเพื่อเอาใจคนชอบ Download ทั้งหลาย
การทำงาน ......
โปรแกรมสามารถหยุดเวลาการนับถอยหลัง ของเว็บฝากไฟล์ต่างๆได้ ช่วยให้ประหยัดเวลาไปเยอะ

Download ที่
http://skipdiff.6x.to

วิธีใช้งาน
http://help-skipdiff.6x.to


โปรแกรม UTF2TIS
ถุกเขียนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาชื่อไฟล์โหลดมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง
การทำงาน ......
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เป็น UTF8 ให้กลายเป็นภาษาไทย

Download ที่
http://utf2tis.6x.to

วิธีใช้งาน
http://help-utf2tis.6x.toโปรแกรม KP View Design 1.0

ถุกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Plugin ให้กับโปรแกรม IBM Knowledge Producer
การทำงาน ......
คุณสามารถ เพิ่ม, เลือก รูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ของโปรแกรม IBM Knowledge Producer ได้โดยผ่านโปรแกรม
KP View Design นอกจากนั้นคุณยังสามารถ Download รูปแบบหน้าตาใหม่ๆใด้จาก Internet ทำให้ง่ายต่อการสร้างบทเรียนต่างๆ

โปรแกรม Extention for Macromedia Dreamweaver
ถุกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Plugin ให้กับโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
การทำงาน ......
ทำให้คุณง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนบางคำสั่งขึ้นมาเอง วิธีใช้ง่ายมาก แค่คลิกแล้วก็คลิก

Mydate Plugin

Confirm submit Plugin

และPlugin อื่นๆอีกมากมาย ...... ติดต่อดูผลงานทั้งหมดได้ที่ samart2004@gmail.com

โปรแกรม Ngraph 1.01
ถุกเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างภาพลายเส้นกราฟฟิก
การทำงาน ......
ทำให้คุณง่ายต่อการสร้างภาพกราฟฟิกลายเส้น


ตัวอย่างผลงานที่สร้างจากโปรแกรม Ngraph 1.01

   

นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้น ยังงานรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย เช่นงาน ถ่ายภาพ เคยถ่ายภาพลงหนังสือ, แผ่นพับ ให้กับการท่องเที่ยวแห่งไทย (ททท.) ถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในภาคอิสาน เช่นหมู่บ้านเต่า หมู่บ้านงู ภูฝอยลม ฯลฯ

 

ติดต่อที่ 081-7898491
Email : samart2004@gmail.com